Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa...

Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Strona programu: www.power.gov.pl Realizowane projekty: Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [I] Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Uczestnikami projektu (w 100%)...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim   Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele Regionalnego Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę